Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2017r. 


Treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

WAŻNE!

Zarządzeniem Starosty Świdnickiego z dnia 12.01.2017r., po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdnicy ustalono, że w 2017 roku w powiecie świdnickim kwota pochodząca ze środków KFS przeznaczona na kształcenie ustawiczne jednego uczestnika w danym roku, nie może być wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Limit KFS przypadający na 1 podmiot nie może przekroczyć 10-krotności przeciętnego wynagrodzenia w skali roku.  

Pracodawca planując kształcenie ustawiczne osoby, musi uwzględnić powyższe ograniczenia kwotowe ustalone Zarządzeniem Starosty Świdnickiego, jeżeli w bieżącym roku na kształcenie ustawiczne wskazanego we wniosku uczestnika otrzymał już wsparcie finansowe ze środków KFS lub ubiega się o ich otrzymanie np. w innym PUP.

 

WYJAŚNIENIE dotyczące wniosku oraz kreatorów części IV i V wniosku:

Aby wniosek był wypełniany bezproblemowo należy mieć włączoną obsługę MAKRA. Wniosek zawiera aktywną część IV oraz V. Po każdej z tych części znajduje się aktywne okienko “Dodaj kolejny blok – Część IV” (lub V)

Aby korzystać z aktywnego dodawania części IV i V wniosku, pliki “zalacznik nr 1 do ogłoszenia KREATOR IV WNIOSKU.DOC” oraz “zalacznik nr 1 do ogłoszenia KREATOR V WNIOSKU.DOC”  muszą być zapisane w tej samej lokalizacji na komputerze, co plik tworzonego wniosku (tzn. muszą znajdować się w tym samym folderze co sam wniosek). Oznacza to zatem, iż chronionych plików zatytułowanych jako "kreator..." nie otwieramy, albowiem korzystamy z nich bezawaryjnie podczas wypełniania wniosku – oczywiście pod warunkiem, że oba kreatory zostaną zapisane w komputerze w tej samej lokalizacji, co wniosek KFS.

Plik pt. "załącznik nr 1 - wniosek do edycji"​ jest dokumentem edytowalnym przeznaczonym dla programu typu LibreOffice.

 

Metryka strony
Data publikacji : 23.02.2017
Data modyfikacji : 23.02.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 2001