Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Ważna informacja dla pracodawców powierzającym pracę cudzoziemcom.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż 32% rejestrowanych w 2016 r. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi dotyczyło umowy o dzieło. Wprawdzie w porównaniu do 2013r ., kiedy umów o dzieło było ponad 50%, sytuacja poprawiła się, odsetek umów o dzieło jest nadal wysoki.

 

Przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie do wykonania oznaczonego dzieła rozumianego jako osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej
i niematerialnej. Wykonanie dzieła najczęściej przybiera postać wytworzenia rzeczy, lecz może także polegać na dokonaniu zmian w rzeczy już istniejącej, jej naprawieniu, przerobieniu luz uzupełnieniu albo na rozbudowie rzeczy, połączeniu z innymi rzeczami, dodaniu części składowych lub przynależności. Przyjmuje się, że rezultat, o który umawiają się strony, powinien mieć byt samoistny, obiektywnie osiągalny i pewny. Nie powinno być uznane za dzieło coś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występujących na danym rynku rezultatów pracy, gdyż wówczas zatraciłoby swój indywidualny charakter dzieła. Dzieło powinno być wyrazem kreatywności
i umiejętności. W przypadku umowy o dzieło istnieje możliwość poddania umówionego rezultatu sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych.

 

W przypadku umowy zlecenia, czy umów oświadczenie usług przedmiotem jest zobowiązanie do wykonania określonych czynności. Dla umów zlecenie właściwe jest wykonywanie powtarzalnych, odtwórczych czynności, bądź wykonywanie tych czynności w sposób ciągły lub zespołowy.

 

Porównując zatem umowę o dzieło z umową zlecenia na pierwszy plan wysuwa się zobowiązanie wykonawcy umowy o dzieło nie do samego działania, lecz do uzyskania określonego działa jako rezultatu tego działania. Wykonywanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności) bez względu na to, jaki rezultat czynność ta przyniesie, jest cechą charakterystyczną dla umów zlecenia.

 

Dla zleceniobiorców obowiązkowe są ubezpieczenia: emerytalne i rentowe oraz wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny. Przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy o dzieło nie ma obowiązku ubezpieczeń społecznych.

 

Należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że charakter prawny umowy określa nie tylko sama nazwa umowy, ale przede wszystkim jej treść, a także warunki i okoliczności towarzyszące jej wykonywaniu. W przypadku gdy płatnik nie dokona zgłoszenia do ubezpieczeń osoby, z którą zawarł umowę o dzieło, a w toku postępowania wyjaśniającego, bądź kontroli zostanie stwierdzone, że faktycznie zawarta została umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, terenowa jednostka organizacyjna ZUS jest uprawniona do stwierdzenia obowiązku ubezpieczeń społecznych. ZUS otrzymuje informacje i dokumenty z kontroli Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ZUS http://www.zus.pl pod linkiem: „umowy zlecenia i umowy o dzieło w ubezpieczeniach społecznych”.

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 02.03.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 536