Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Nabór do Aresztu Śledczego w Świdnicy - strażnik w dziale ochrony !!!

 OGŁOSZENIE

Areszt Śledczy w Świdnicy ogłasza nabór do służby.

Informuję, że Areszt Śledczy w Świdnicy, ul. Trybunalska 16

z dniem 4 LIPCA 2017 roku rozpoczyna nabór

do Służby Więziennej na rok 2018,

który trwać będzie do 4 SIERPNIA 2017 roku włącznie.

 1. Areszt Śledczy w Świdnicy poszukuje kandydatów do Służby Więziennej na stanowisko:
  strażnik w dziale ochrony - wymagane wykształcenie co najmniej średnie,
 2. W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
 • posiadająca obywatelstwo polskie
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • korzystająca z pełni praw publicznych
 • która daje rękojmie prawidłowego wykonywania powierzonych zadań
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Charakter pracy:
Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – nadzór i kontrola osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, w systemie czterozmianowym.

 1. Osoby zainteresowane podjęciem postępowania kwalifikacyjnego, którego przejście jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Służby Więziennej, składają w dziale kadr AŚ w Świdnicy: podanie o przyjęcie do Służby Więziennej, CV oraz wypełnioną ankietą personalną kandydata do Służby Więziennej (aktualny plik z ankietą dostępny do pobrania na stronie  www.sw.gov.pl (zakładka ”Praca” - warunki przyjęcia do Służby Więziennej)

PROSZĘ ANKIETĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE, a na zadawane w niej pytania, proszę odpowiadać pełnymi zdaniami).

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony po weryfikacji dokumentów w terminie późniejszym, o czym osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego, nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

 1. Dodatkowo osoby, które zostaną wytypowane do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego, będą proszone o dostarczenie następujących dokumentów:
 • świadectwa pracy lub służby (kserokopie),
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych (kserokopie),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie),
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
 • odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa (kserokopie),
 • kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej,
 • inne, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów
 • 1 zdjęcie w formacie wymaganym do dowodu osobistego.

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesyłać drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z podaniem adresu zwrotnego, z dopiskiem „nabór” na adres: 58-100 Świdnica, ul. Trybunalska 16.

Po zakończonej rekrutacji Areszt Śledczy w Świdnicy nie zwraca złożonych dokumentów.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
 • oceny złożonych dokumentów,
 • przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,
 • uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
 • testu sprawności fizycznej,
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,
 • sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,
 • zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

6.Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie, w przypadku

 • niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w dokumentacji w wyznaczonym dodatkowym terminie
 • niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym
 • niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r., poz. 631).
 • negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego
 • gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej

7.Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

8.Osoby, które przejdą pozytywnie całe postępowanie kwalifikacyjne mogą otrzymać propozycję wstąpienia do służby w Areszcie Śledczym w Świdnicy.

9.Dodatkowe informacje dotyczące postępowań kwalifikacyjnych można znaleźć na Ogólnopolskim Portalu Służby Więziennej www.sw.gov.pl oraz w kadrach Aresztu Śledczego w Świdnicy pod numerami:

tel. (74) 854-93-12 lub (74) 854-93-00 wew. 222 lub 264

 

Metryka strony
Data publikacji : 10.07.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: MO
Autor :
Liczba wejść: 908