Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Nabór do służby więziennej - strażnik w dziale ochrony !!!

Informuję, że Dyrektor  Aresztu Śledczego w Świdnicy, ul. Trybunalska 16

z dniem 17 listopada 2017 roku ogłasza nabór

do Służby Więziennej na rok 2018, który trwać będzie do 31 grudnia 2017 roku

strażnik w dziale ochrony -  8 (rezerwa kadrowa)

 1. W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
 • posiadająca obywatelstwo polskie
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • korzystająca z pełni praw publicznych
 • która daje rękojmie prawidłowego wykonywania powierzonych zadań
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Charakter pracy:
Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – nadzór i kontrola osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, w systemie czterozmianowym.

 1. Osoby zainteresowane podjęciem postępowania kwalifikacyjnego, którego przejście jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Służby Więziennej, składają w dziale kadr AŚ w Świdnicy: podanie o przyjęcie do Służby Więziennej, CV oraz wypełnioną ankietą personalną kandydata do Służby Więziennej (aktualny plik z ankietą dostępny do pobrania na stronie  www.sw.gov.pl (zakładka ”Praca” - zasady przyjęcia do Służby Więziennej) 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony po weryfikacji dokumentów w terminie późniejszym, o czym osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego, nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

Kandydat, wraz z pisemnym podaniem o przyjęcie do służby, składa następujące dokumenty:

 1. wypełnioną ankietę personalną, która jest dostępna pod adresem

http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

 1. świadectwa pracy lub służby (kopie);
 2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kopie);
 3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (dostarczone w dniu testu);
 4. odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa(kopie);
 5. Kserokopię dowodu osobistego, kserokopię książeczki wojskowej

 

 

 

Komplet dokumentów należy składać umieszczony w koszulce foliowej

Po zakończonej rekrutacji Areszt Śledczy w Świdnicy nie zwraca złożonych dokumentów.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
 • oceny złożonych dokumentów,
 • przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,
 • uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
 • testu sprawności fizycznej,
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,
 • sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,
 • zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

6.Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie, w przypadku

 • niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w dokumentacji w wyznaczonym dodatkowym terminie
 • niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym
 • niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631, z późn. zm.).
 • negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego
 • gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej

7.Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

8.Osoby, które przejdą pozytywnie całe postępowanie kwalifikacyjne mogą otrzymać propozycję wstąpienia do służby w Areszcie Śledczym w Świdnicy.

9.Dodatkowe informacje dotyczące postępowań kwalifikacyjnych można znaleźć na Ogólnopolskim Portalu Służby Więziennej www.sw.gov.pl oraz w kadrach Aresztu Śledczego w Świdnicy pod numerami:

tel. (74) 854-93-12 lub (74) 854-93-00 wew. 222 lub 264

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 04.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: MO
Autor :
Liczba wejść: 1131