Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalista pracy z rodziną

Świdnica, dnia  10 stycznia 2018 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

specjalista pracy z rodziną

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Interwencji Kryzysowej Świdnica ul. Żeromskiego 16/8, Planowany początek zatrudnienia: luty 2018 r.

 

Główne obowiązki

1.przeprowadzenie interwencji kryzysowej w OIK oraz w razie potrzeby w miejscu zamieszkania klienta wymagającego pomocy, zamieszkującego teren powiatu świdnickiego,

2.prowadzenie interwencji kryzysowej zgodnie z procedurami OIK,

3.prowadzenie obowiązującej w OIK dokumentacji przyjmowanych klientów, w tym przygotowywanie sprawozdań,

4.udział w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych,

5.współpraca z sądem, policją, ośrodkami pomocy społecznej w powiecie etc. i innymi organizacjami pomocowymi w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej,

6.prowadzenie szkoleń adresowanych do klientów OIK zgodnych z potrzebami,

7.uczestnictwo w zebraniach OIK i współpraca z zespołem Ośrodka.

8.uczestnictwo w superwizjach indywidualnych i/lub grupowych

Wymagania konieczne:

1.obywatelstwo polskie,

2.ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia lub pokrewne,

3.udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy,w tym w pracy z osobami wymagających wsparcia służb społecznych,

4.posiadanie wiedzy z zakresu psychologii kryzysu,

5.znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

6.znajomość zakresu zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

7.wyrażenie zgody  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby procesu rekrutacji,

8.wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych zawartych w ofercie w Biuletynie Informacji Publicznej na potrzeby procesu rekrutacji,

9.pełna  zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

             10.kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

             11.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty pracy z rodziną,

12.umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

1)Szkolenia i warsztaty z obszaru interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub inne obejmujące zagadnienia z obszaru psychologii i pedagogiki.

2)predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z napięciem i stresem, otwartość, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, kultura osobista, umiejętność sprawnej organizacji pracy, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,

3)swoboda komunikowania się w mowie i piśmie,

4)obsługa urządzeń biurowych,

5)prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny,

2)życiorys (CV),

3)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,

4)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

5)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty pracy z rodziną,

9)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922),

10)oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych zawartych w ofercie w Biuletynie Informacji Publicznej na potrzeby procesu rekrutacji,

11)kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej oraz szeroko rozumianej pomocy rodzinie, jeśli takie posiada,

12)referencje z poprzedniego miejsca pracy, jeśli kandydat je posiada.

Warunki pracy:

                                                                

1.Praca w wymiarze pełnego etatu. Preferowany czas pracy w godzinach 10:00 – 18:00,

2.praca w siedzibie jednostki przy ul. Żeromskiego 16/8, w obiekcie nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz praca w terenie, w tym praca z wykorzystaniem możliwości udzielenia wsparcia telefonicznego oraz internetowego,

3.okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony przy założeniu możliwości  przedłużenia umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na  stanowisku,                      

4.wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. z poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, wypłacane 27 dnia każdego miesiąca.

                                                                                                                     

            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia o naborze – wyższy niż 6%, przy zatrudnieniu powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełny etat czasu pracy.

Dokumenty  należy składać: w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r.  osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko  specjalisty pracy z rodziną”.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15, II piętro,  pokój nr 38, w godzinach od 715 do 1515.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.powiat.swidnica.pl
dział Praca/nabór w Jednostkach Powiatu oraz na tablicy informacyjnej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15 (II piętro).

 

Inne informacje:

Osoba będzie zatrudniona na podstawie umowy na czas określony na podstawie art. 25 § 1 Kodeksu Pracy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej  - 29-30 stycznia 2018 r.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 074  851 50 10.

 

 List motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 z późn. zm.).  Podpis kandydata winien być złożony poniżej zamieszczonej klauzuli.

 

Oświadczenia, cv oraz list motywacyjny winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Metryka strony
Data publikacji : 11.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: MO
Autor :
Liczba wejść: 845