Bon na zasiedlenie

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie świdnickim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
zaprasza

osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,
w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane
jako osoby bezrobotne

do składania wniosków o przyznanie
BONU NA ZASIEDLENIE.

Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej

http://www.praca.swidnica.pl/bip/menu-przedmiotowe/wzory-dokumentow/dot-osob-bezrobotnych/439,Wniosek-o-przyznanie-bonu-na-zasiedlenie.html

Szczegółowe informacje na temat bonów udzielane są
 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5:
pok. 18, tel. 74/8561840 


Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia, dla której ustalono II profil pomocy, a także w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.

Przyznanie bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Bon jest przyznawany w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  1. z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód  w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym,
  2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której osoba bezrobotna zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
  3. będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Wydanie bonu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobą bezrobotną a Starostą.

Wartość bonu na zasiedlenie nie może przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia.
Kwotę przyznaną w ramach bonu, osoba bezrobotna przeznacza na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 

Osobie bezrobotnej przysługują inne świadczenia uregulowane ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podstawa prawna: art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.).

Kontakt:

  • pok. nr 18 - tel. (74)85 61 840
Metryka strony
Data publikacji : 09.07.2014
Data modyfikacji : 04.01.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 3602