Bon na zasiedlenie


Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia, dla której ustalono II profil pomocy, a także w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.

Przyznanie bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Bon jest przyznawany w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  1. z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód  w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym,
  2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której osoba bezrobotna zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
  3. będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Wydanie bonu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobą bezrobotną a Starostą.

Wartość bonu na zasiedlenie nie może przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia.
Kwotę przyznaną w ramach bonu, osoba bezrobotna przeznacza na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 

Osobie bezrobotnej przysługują inne świadczenia uregulowane ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podstawa prawna: art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).

Kontakt:

  • pok. nr 18 - tel. (74)85 61 840

 

Metryka strony
Data publikacji : 09.07.2014
Data modyfikacji : 19.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 3355