Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, poz. 919 z późn. zm.):

 1. Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem obywateli Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy winien przedłożyć w PUP wypełniony formularz oświadczenia z pouczeniem wraz z kopią. 
 2. Po dokonaniu wpisu do rejestru przez PUP, oryginał oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi, który przedkłada go placówce dyplomatyczno - konsularnej w miejscu stałego zamieszkania, natomiast kopia zarejestrowanego oświadczenia pozostaje w urzędzie pracy. 
 3. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia cudzoziemca, którego dotyczyło złożone oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy. 
 4. Oświadczenia muszą być wypełnione czytelnie. Dokumenty, które noszą znamiona m.in. powielania, przerabiania i skreślenia nie będą rejestrowane. 

Podczas rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy pracodawca przedstawia do wglądu następujące dokumenty:

Rolnik / osoba fizyczna:

 • dowód osobisty lub paszport 
 • NIP 
 • zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub aktualny nakaz płatniczy 

Przedsiębiorca:

 • wpis do ewidencji podmiotów gospodarczych lub wpis do KRS (w przypadku posiadania osobowości prawnej) 
 • REGON 
 • NIP 
 • dowód osobisty osoby rejestrującej oświadczenie. 

Dokumenty do pobrania:

Upoważnienie

Oświadczenie dla podmiotu zamierzającego powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi

Zawiadomienie o rezygnacji z powierzenia pracy cudzoziemcowi

Metryka strony
Data publikacji 22.11.2013
Data modyfikacji 21.06.2016Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor: Krzysztof Bober