Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)  Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 5, 58-100 Świdnica;

2) inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jest Pan Wojciech Chudziński , iodo@praca.swidnica.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym zapewnienia pomocy określonej w ustawie, prowadzenia postępowań kontrolnych i wydawania decyzji, weryfikacji uprawnień i danych, realizacji obowiązków sprawozdawczych i obowiązków w zakresie statystyki publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w szczególności Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Najwyższa Izba Kontroli, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwa w tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Ochrony Danych Osobowych, inne ograny kontrolujące działalność Urzędu, organy policji, prokuratury, sądu, komornicy, służba celna, straż graniczna, instytucje szkoleniowe, operator pocztowy obsługujący doręczenia przesyłek urzędowych, podmiot obsługujący wypłatę świadczeń dla bezrobotnych,  zakład opieki zdrowotnej świadczący usługi na rzecz Urzędu, bank obsługujący Urząd, Sygnity S.A. oraz inne podmioty w ramach podpisanych umów w zakresie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, w którym przetwarzane są dane, kancelaria prawna obsługująca Urząd, Ochotnicze Hufce Pracy,  jednostki opieki społecznej, jednostki samorządowe z terenu powiatu świdnickiego, pracodawcy, urzędy pracy;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia lub poinformowania o rozpatrzeniu wniosku lub skargi;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

                                                                                             

 

Metryka strony
Data publikacji : 30.07.2018
Data modyfikacji : 03.09.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 780